Amanprana er inspirert av Hippokrates' ord:  
   
 
 
 
Zalety oleju kokosowego z pierwszego t?oczenia oraz oleju palmowego
? Alfred Vogel: "Jestem przekonany, ?e natura daje nam wszystko, co potrzebne dla ochrony i utrzymania dobrego stanu zdrowia." ? Po otwarciu kokosu rozpoczyna si? proces produkcji oleju kokosowego z pierwszego t?oczenia. Wiesz, co jesz.


Wielka ró?nica pomi?dzy olejem z pierwszego t?oczenia a organicznie aromatyzowanym olejem kokosowym

Kopra z grzybami do oczyszczenia oleju kokosowego opra z grzybami na od?wie?eniu olej kokosowy. Aromatyzowany olej kokosowy jest produkowany z kopry. W Azji, ma?e firmy zajmuj? si? suszeniem kokosów na s?o?cu albo paleniem ich w celu uzyskania kopry. Przyt?aczaj?cy zapach kopry czu? z du?ej odleg?o?ci. Chodz? po niej kurczaki, ptaki, kozy i psy. Wilgotno?? powietrza i opady deszczu spowalniaj? proces suszenia, powoduj?c ple?nienie i fermentowanie kokosów. Kopra jest nast?pnie zawo?ona do fabryki, gdzie jest poddawana t?oczeniu, rafinowaniu, wybielaniu i aromatyzacji. Nic nie wskazuje na to, ?e aromatyzowany olej kokosowy pochodzi od ?mierdz?cej, ple?niej?cej, niehigienicznej kopry. Amanprana by?a ?wiadkiem tego w Indonezji, Sri Lance, na Filipinach. Wysoka temperatura procesu t?oczenia prowadzi do karmelizowania cukrów po??czonych z proteinami (reakcja Mailarda). Nast?pnie, olej kokosowy, br?zowy po procesie t?oczenia, jest poddawany wybielaniu z zastosowaniem filtrów w?glowych. Poprzez zastosowanie pary wodnej pod du?ym ci?nieniem, usuwa si? z oleju jego zapach. Proces jest tani, poniewa? umo?liwia otrzymanie wielkich ilo?ci oleju, bez przyk?adania uwagi do kwestii zdrowia. Jednak?e proces rafinacji nie tylko zabija bakterie i grzyby, prowadzi równie? do utraty wielu substancji od?ywczych. ?wie?o obrany kokos, dodawany do oleju kokosowego z pierwszego t?oczeniaOlej kokosowy z pierwszego t?oczenia równie? ma swój pocz?tek w ?wie?o obranych, rozdrobnionych orzechach kokosowych, suszonych jednak w niskich temperaturach w specjalnych suszarniach. Wysuszony mi??sz kokosowy jest nast?pnie poddawany t?oczeniu na zimno, dzi?ki czemu uzyskujemy olej kokosowy z pierwszego t?oczenia (VCO extra). Kopra z grzybami do aromatyzowanego oleju kokosowego. ?wie?o obrane orzechy kokosowe do oleju kokosowego z pierwszego t?oczenia.


Zalety oleju kokosowego z pierwszego t?oczenia oraz oleju palmowego

1. Zarówno olej kokosowy jak i olej z serca palmy zawiera wiele zdrowych MCT. S? to ?redniej d?ugo?ci ?a?cuchy kwasów t?uszczowych, które nie s? magazynowane w postaci t?uszczu, ale zapewniaj? dodatkowe ?ród?o energii.
2. S? ?atwostrawne i szczególnie polecane dla osób, maj?cych problem z trawieniem t?uszczów.
3. Zwi?kszaj? przyswajanie wapnia, magnezu oraz wszystkich witamin rozpuszczalnych w t?uszczach (A, D, E i K) oraz karotenów, wyst?puj?cych niemal we wszystkich warzywach.
4. Poprawiaj? flor? jelitow?, wzmacniaj? ?cianki jelit i wspomagaj? trawienie. Nie ma niczego lepszego na k?opotliwe wypró?nienia.
5. Zmniejszaj? uczucie g?odu, zawieraj? mniej kalorii ni? inne oleje, wp?ywaj? na przyspieszenie spalania kalorii.
6. Pozwalaj? zachowa? m?ody wygl?d.
7. Ze wzgl?du na zawarto?? t?uszczów MCT troszcz? si? o twoje z?by.
8. Obni?aj? indeks glikemiczny potraw, przez co ?atwiej unikn?? waha? nastroju oraz waha? poziomu cukru. Z tego wzgl?du s? idealne w diecie niskocukrowej.
9. Wspomagaj? wytrzyma?o?? i s? szczególnie polecane sportowcom.
10. Zawieraj? znaczne ilo?ci kwasów; laurynowego, kaprynowego, kaprylowego, kapronowego i mirystynowego, które zwi?kszaj? wytrzyma?o??.
11. Idealne jako olejek do masa?u, lubryfikant, pasta do z?bów, naturalny dezodorant oraz ?rodek wielu produktów do piel?gnacji cia?a i w?osów
12. Zarówno olej kokosowy, jak i olej z nasion palmy, s? idealnym no?nikiem dla olejków eterycznych. Wymieszanie olejku eterycznego z olejem palmowym czy kokosowym jako baza zapewnia g??bsz? i szybsz? penetracj? skóry przez olejek eteryczny, dzi?ki czemu dzia?anie olejków eterycznych jest szybsze i bardziej efektywne.

 

>> nast?pnej stronie

spacer