home nl
waar te koop?

Disclaimer van Noble-House / Amanprana

Het gebruik van deze website houdt in dat u de onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt.

Disclaimer website

Noble-House nv, hierna te noemen Noble-House nv, verleent u hierbij toegang tot www.noble-house.tk en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Noble-House nv behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.noble-house.tk is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide overeenkomst met Noble-House nv.

Noble-House nv staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op www.noble-house.tk en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar eigen kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Noble-House nv spant zich in om de inhoud van www.noble-house.tk zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.noble-house.tk aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Noble-House nv.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.noble-house.tk onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.noble-house.tk opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Noble-House nv nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Medische disclaimer

De informatie op deze website, in mailcorrespondentie of telefonisch is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening. De gegeven informatie is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose maar als algemene informatie. Daarnaast is deze niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie.

In een aantal gevallen bevat de informatie een advies. Deze adviezen betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in nooit een specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de lezer of ontvanger van de informatie.

Algemene Voorwaarden

Alle informatie die Noble-House nv communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail zijn te gebruiken en toe te passen op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Noble-House nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je gezondheid, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen of de door Noble-House nv verzonden e-mails .

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Noble-House nv.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Noble-House nv, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifiek materiaal anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Noble-house/Amanprana biologische voeding serene levenskracht